Commissie adviseert over Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie

17-02-2023

De ministerraad stemde in met de benoeming van de Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie. De commissie, onder leiding van Carolien Gehrels, onderzoekt of de afspraken die bedrijven en overheid maken ambitieus genoeg zijn om verder uit te werken in concrete maatwerkafspraken.

Branches

Keramische industrie
Levensmiddelenindustrie
Chemische industrie
Metallurgische industrie
Papier- en kartonindustrie
Glasindustrie
Afval- en recyclingsector
ICT-sector
Olie- en gasexploratiebedrijven
Kunststoffenindustrie

Industrieclusters

Cluster Chemelot
Cluster Noord-Nederland
Cluster Noordzeekanaalgebied
Cluster Rotterdam-Moerdijk
Cluster Zeeland/West-Brabant
Cluster 6
Cluster 7

Industrieroutes

CC(U)S en negatieve emissies
Elektrificatie
Waterstof
Proces-efficiëntie en restwarmte
Circulariteit

Met de maatwerkaanpak van de Rijksoverheid kunnen de grootste industriële uitstoters een extra stap zetten om sneller minder CO2 uit te stoten. Het komt bovenop de CO2-reductie die al door andere maatregelen uit het Klimaatakkoord wordt gerealiseerd. Bedrijven worden met de maatwerkaanpak uitgedaagd zelf met ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot van hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren. Het beperken van de stikstofuitstoot wordt hier in meegenomen.

De commissie bekijkt of de afspraken tussen Rijk en industrie voldoende bijdragen aan extra en snellere CO2-reductie. En of de partijen concrete doelen vastleggen op het gebied van stikstofreductie en de impact op de leefomgeving. Ook toetst de commissie of de afspraken haalbaar en doelmatig zijn.

Bindende afspraken

Bedrijven en overheid spreken eerst in een intentieverklaring op hoofdlijnen de verduurzamingsdoelen en voorwaarden af. Deze intentieverklaring is de basis voor een Joint Letter of Intent. Na advies van de onafhankelijke commissie worden deze afspraken verder in detail uitgewerkt tot juridisch bindende maatwerkafspraken.

De adviescommissie bestaat uit:

  • Carolien Gehrels (voorzitter) – Global Director Energy Transition Arcadis,  wethouder namens de PvdA van Amsterdam van 2006 tot en met 2014.
  • Ton Büchner –  ondernemer en voorheen onder andere CEO van AkzoNobel.
  • Tanja Cuppen – Chief Risk Officer van ABN AMRO.
  • Pieter Boot – tot voor kort werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving als sectorhoofd Klimaat, lucht en energie.
  • Laurens de Vries – hoogleraar Complexe Energietransities bij de TU Delft.

Nieuwe aanpak

Minister Adriaansens: “Met de maatwerkaanpak kijken we wat de industrie extra én eerder kan doen om te verduurzamen. Een ongelooflijk belangrijk middel bovenop het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. Deze aanpak is nieuw, voor zowel bedrijven als voor de overheid. Onafhankelijk advies of we de goede dingen doen, is voor mij cruciaal. Het gaat tenslotte om grote en serieuze investeringen en aanpassingen, die we niet van de een op de andere dag kunnen regelen. Dat moet zorgvuldig, met oog voor ambitie en haalbaarheid. Ik ben daarom ontzettend blij dat we deze commissie hebben benoemd.”

Maatwerkaanpak

Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen. Bedrijven moeten wel een visie hebben op hun weg naar klimaatneutraliteit en circulariteit, zodat ze hun activiteiten nu en in de toekomst in Nederland kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere energie- en gasbesparing, scholing van technisch personeel en het matchen van vraag naar en aanbod van elektriciteit.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen